Cordia

2020

Oświadczenie

2020-10-17

Pliki do pobrania

Oświadczenie Polnord SA ("Spółka")

 

Warszawa, 17 października 2020r.

Oświadczenie Polnord SA („Spółka”)

W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnich dniach licznych enuncjacji prasowych dotyczących realizowanych na zlecenie polskiej Prokuratury zatrzymań byłych członków organów Spółki oraz doradców prawnych, z którymi Spółka już nie współpracuje, informujemy co następuje:

- W dniu 20 stycznia 2017 r. ówczesny Zarząd Spółki złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu Spółki, przestępstw określonych w art. 296 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem Spółki, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu Kodeksu Karnego) w majątku Spółki;

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie – pismem z dnia 3 marca 2017 r. poinformowała Spółkę o wszczęciu śledztwa;

- Spółka opublikowała w tym zakresie stosowne raporty bieżące nr 2/2017 oraz 11/2017 r. Raporty są dostępne na stronie internetowej www.polnord.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”;

- Spółka funkcjonuje w normalnym trybie. Dokonane zatrzymania pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na jej bieżącą działalność i w żaden sposób nie wpływają na aktualnie realizowane przedsięwzięcia biznesowe.

Podkreślenia wymaga, iż nieprawidłowości, które stały się przyczyną złożenia przez Spółkę w/w zawiadomienia miały miejsce przed rokiem 2015. Obecny Zarząd Spółki, który uformował się w 2020 r. nie ma żadnych związków z osobami ówcześnie zarządzającymi Spółką. Większościowy akcjonariusz Spółki (posiadający ok. 93% akcji) jest obecny w akcjonariacie Spółki od lutego 2020 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż Spółka nie będzie komentowała doniesień medialnych ani działań organów ścigania związanych z w/w zatrzymaniami.

Odnośniki do wymienionych w oświadczeniu raportów:
1. http://www.ri.polnord.pl/zlozenie-przez-spolke-zawiadomienia-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa,
2. http://www.ri.polnord.pl/prokuratura-wszczyna-sledztwo-w-oparciu-o-zawiadomienie-zlozone-przez-spolke.

Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.