Cordia

Polityka prywatności

 Polityka prywatności -

POLITYKA PRYWATNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLNORD S.A.

W niniejszej Polityce prywatności Polnord S.A. prezentujemy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności, kiedy korzystają Państwo z naszych serwisów internetowych Polnord S.A. tj. witryn w domenie głównej polnord.pl oraz innych witryn prowadzonych przez Polnord S.A. oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polnord S.A. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych oraz przetwarzanie zgromadzonych danych w taki sposób aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w prywatność osób korzystających z naszych serwisów. W Polityce wskazujemy Państwu dokładnie, które dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa Państwu przysługują.

Dokładamy najwyższej staranności, by wszystkie nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z prawem, w szczególności: z

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 („RODO”);

- Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami;

- Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polnord SA z siedzibą w Warszawie, ul Branickiego 15 (kod pocztowy: 02-972), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000041271, NIP 583-000-67-67 oraz w określonych sytuacjach spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polnord S.A. (dalej „Polnord”),kontakt telefoniczny: tel.: 22 351 96 00, fax.: 22 351 96 01.

Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Polnord

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych na adres siedziby Polnord S.A.: ul. A. Branickiego 15 02-972 Warszawa lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: odo@polnord.pl

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe

- z formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszych serwisach internetowych,

- z formularzy wypełnianych przez Państwa podczas targów mieszkaniowych, dni otwartych lub innych wydarzeń publicznych organizowanych przez Polnord bądź podmioty z nami współpracujące,

- z umowy (np.: rezerwacyjnej, deweloperskiej, sprzedaży lub innej) zawartej z Polnord lub spółkami z Grupy Polnord,

- z korespondencji mailowej wysłanej na adres naszego Biura Sprzedaży,

- z chwilą przystąpienia przez Państwa do naszych konkursów (akceptacji regulaminu konkursu) i przekazania nam swoich danych w celu uczestnictwa w danym konkursie,

- od podmiotu, który zawarł z Polnord/spółkami z Grupy Polnord umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz lub udostępnił nam Państwa dane na podstawie Państwa zgody (np. serwis internetowy z ofertami mieszkań Polnord).

Podczas korzystania przez Państwa z naszego serwisu internetowego, automatycznie zbieramy anonimowe dane dotyczące m.in.:

- czasu wizyty na stronie

- liczby odwiedzin

- rodzaju urządzenia (np. mobilne / stacjonarne)

- rodzaju przeglądarki, języka przeglądarki

- typ systemu operacyjnego, etc.

- wykorzystanie geolokalizacji do dopasowania treści na stronie www dla użytkownika z określonej lokalizacji

- ostatnio oglądane mieszkania oraz mieszkania wybrane do porównania przez użytkownika

Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Dane te mogą być użyte do: analiz statystycznych, personalizacji zawartości naszych stron internetowych, personalizacji reklam.

Szczegółowe informacje na temat Polityki cookies znajdą Państwo  tutaj.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w trybie online

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i handlowych - podstawą tego przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie Państwa zgoda (uzyskana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wypełniając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas:

  • ofert handlowych drogą telefoniczną
  • ofert handlowych drogą elektroniczną bądź
  • treści marketingowych drogą telefoniczną
  • treści marketingowych drogą elektroniczną.

W treści formularza prosimy Państwa o podanie: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu. W odpowiedzi otrzymują Państwo naszą ofertę wraz z prezentacją mieszkań lub inne informacje, o które Państwo poprosicie.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody. Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy lub nie chcą Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych lub marketingowych, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy odo@polnord.pl lub dane kontaktowe wskazane powyżej.

 

Dane osobowe klientów Polnord w związku z zawarciem umowy i jej wykonywaniem

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem z Polnord umowy (np. rezerwacyjnej, deweloperskiej, etc.) i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z nami tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W związku z zawarciem z Państwem umowy przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. c RODO oraz w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również w zakresie marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. ust. 1 lit. f RODO.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W zakresie przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego dane będą przetwarzane przez nas do czasu wniesienia sprzeciwu.


Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania od nas informacji związanych z marketingiem bezpośrednim, prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy odo@polnord.pl lub dane kontaktowe wskazane powyżej.


Polnord nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane osobowe nie są profilowane

 

Dane osobowe kontrahentów, współpracowników Polnord

Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz inne informacje przekazywane nam przez Państwa w relacjach biznesowych w celu i w ramach zawartych umów o współpracę, dostawę, umów wykonawczych, podwykonawczych oraz zamówień, czy porozumień. W zakresie wykonywania zobowiązań wynikających z tych umów może mieć miejsce udostępnianie, przesyłanie informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też komunikacji realizowanych zobowiązań przez strony. W ramach powyższych czynności pozyskujemy od Państwa takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail.


Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami

Dane osobowe przetwarzane w związku z działalnością public relations i investor relations

Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy, inwestorów, analityków, akcjonariuszy i innych osób powiązanych z rynkiem kapitałowym. Dane osobowe w tym obszarze pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, od redakcji lub podmiotów z Państwem powiązanych. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację, adres redakcji.


Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Polnord, wysyłki raportów bieżących i okresowych oraz zarządzania relacjami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jak również na podstawie prawnej wynikającej z uzyskania od Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit.af RODO.


W każdym czasie mogą zgłosić Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych w powyższym zakresie.


Jeśli chcieliby Państwo być z nami w stałym kontakcie i otrzymywać od nas informacje prasowe, raporty bieżące lub okresowe, prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: ir@polnord.pl. Na ten sam adres prosimy o wysyłanie wszelkich sprzeciwów w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach o których mowa w niniejszym paragrafie bądź informacji o wypisaniu się z listy osób otrzymujących od nas informacje o których mowa powyżej

Dane osobowe osób bliskich osób pełniących funkcje zarządcze w Polnord

Przetwarzamy dane osób bliskich - osób pełniących funkcję zarządcze w Polnord, który to obowiązek wynika z obowiązujących przepisów rynku kapitałowego. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane przetwarzane są przez okres 5 lat od sporządzenia lub aktualizacji listy osób bliskich, osób pełniących funkcję zarządcze w naszej spółce.

Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowiska w Polnord

Nabór nowych pracowników, współpracowników prowadzimy zarówno za pośrednictwem witryny polnord.pl, portali społecznościowych jak i wybranych portali rekrutacyjnych. Pozyskane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji lub jeśli pozyskaliśmy od Państwa odrębną zgodę Państwa dane mogą być przechowywane dłużej i wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych na te same lub inne stanowiska. Okres ten będzie każdorazowo definiowany w zasadach rekrutacji albo wskazywany indywidualnie.


Państwa dane osobowe w powyższym zakresie przetwarzamy wyłącznie na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Jeśli życzą sobie Państwo wcześniejszego usunięcia informacji, które przetwarzamy prosimy o wysłanie swojego sprzeciwu na adres mailowy odo@polnord.pl lub dane kontaktowe wskazane powyżej.

 

Dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją konkursów

Organizując konkurs, prosimy o podanie wyłącznie tych danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celu realizacji konkursu. Zakres tych danych oraz szczegóły dotyczące ich przetwarzania podajemy każdorazowo w dedykowanym regulaminie konkursu. Ograniczamy się do zbierania adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego. Dane przetwarzamy w celu rozstrzygnięcia konkursu i kontaktu z Państwem w celu poinformowania o przyznanej wygranej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawa prawną przetwarzania w powyższych celach i zakresie jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.


Po zakończeniu danego konkursu dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Państwa zgodą lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres niezbędny do zrealizowania celu konkursu jak i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć z przebiegu konkursu lub w związku z jego rozstrzygnięciem, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem portali społecznościowych

Polnord posiada swoje profile na takich portalach jak:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/grupa-polnord/

Facebook https://www.facebook.com/PolnordSA/

Instagram https://www.instagram.com/polnordsa/?hl=pl

Nasza współpraca z portalami społecznościowymi, na których prowadzimy nasze nasz profile oparta jest o warunki i zasady określone przez operatorów portali - Facebooka, Instagram, czy LinkedIn. Funkcję administratora Państwa danych osobowych pełni zarówno właściciel portalu jak i Polnord, prowadzący za pośrednictwem danego portalu swój profil. Jednakże należy zwrócić uwagę, że Polnord prowadzący profil sam jest użytkownikiem portalu i nie ma możliwości modyfikacji stosowanych przez portal warunków korzystania z portalu i zabezpieczeń, które są przez niego stosowane. Dlatego, by uzyskać pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności danego portalu (więcej informacji na ten temat poniżej)

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prowadzonych przez nas profili na tych portalach społecznościowych, w szczególności w celu reklamy, badania rynku, promocji. Na jej podstawie informujemy Państwa o podejmowanych przez nas działaniach, wydarzeniach, które Polnord organizuje, w tym promocjach inwestycji, konkursach itd.


Aktywność na profilach służy budowaniu i utrzymaniu z nami komunikacji poprzez obserwowanie profilu, komentarze, chaty, wiadomości, polubienia, reakcje na posty, udostępnienia itp.

Państwa dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a więc Państwa zgoda wyrażona w formie dorozumianej poprzez dołączenie do profilu Polnord na portalach społecznościowych.

Facebook przekazuje dane poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem   https://www.facebook.com/about/privacy . Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited i przetwarza dane na tych samych zasadach.

godnie z informacją pobraną ze strony internetowej LinkedIn  https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl%20us%C5%82ugi%20LinkedIn , które kontaktują wzajemnie profesjonalistów oraz umożliwiają im wykorzystanie szans ekonomicznych na całym świecie, wymagają przepływu danych pomiędzy Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi (USA). Dane osobowe są właściwie chronione podczas transferu poza UE; RODO nakazuje, aby tego typu transfery były oparte na określonych mechanizmach prawnych.

Udostępnienie nam danych o innych osobach

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe osób trzecich w jakimkolwiek zakresie i formie (np. w ramach organizowanych przez nas konkursów) są Państwo zobowiązani do uzyskania zgody tej osoby oraz wypełnienia wszelkich zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. Prosimy aby Państwo się upewnili, że uzyskali wyraźną zgodę danej osoby fizycznej lub posiadają Państwo podstawę prawną do przekazania nam informacji o tej osobie, a także skierują Państwo te osoby do zapoznania się i akceptacji naszej Polityki Prywatności.

Komu Państwa dane osobowe mogą być przekazywane

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie w celu wykonania ciążących na nas obowiązków tj. naszym podwykonawcom, dostawcom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za obsługę informatyczną Polnord, obsługę księgową Polnord. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i na równi z nami są zobowiązane do ich ochrony.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie EOG, z zastrzeżeniem, że jedynie przetwarzania danych w ramach portali społecznościowych może się wiązać z przekazaniem Państwa danych osobowych do państw trzecich.


W przypadku potrzeby przekazania danych osobowych poza EOG, Polnord zastosuje takie instrumenty prawne i faktyczne, które zapewnią bezpieczeństwo i odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności podejmie wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności RODO oraz zasadami i wytycznymi określonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/138/665  https://uodo.gov.pl/pl/138/1768

 

 

Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Polnord

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych– na tej podstawie Polnord osobie, której dane przetwarza - informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane oraz o planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych– na tej podstawie Polnord przekazuje osobie kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

prawo do sprostowania – Polnord zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie dana osoba może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, Polnord zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami usuwania danych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Polnord wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Polnord, jak również tego innego podmiotu;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Żądanie w przedmiocie skorzystania z powyższych praw mogą Państwo realizować w formie pisemnej na adres siedziby Polnord S.A.: ul. A. Branickiego 15 02-972 Warszawa lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: odo@polnord.pl


Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Od 19.10 biuro osiedla Wilania Wiktoria Wioletta będzie nieczynne.