Deweloper Roku 2017

Polnord dochodzi kolejnych odszkodowań na łączną kwotę 322 mln zł

Informacje prasowe

Zarząd informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 r. spółka Polnord wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko m.st. Warszawa, w którym dochodzi 140 mln zł odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku niestosowania się przez m.st. Warszawa do zapadłych prawomocnych wyroków sądów administracyjnych...

Zarząd informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 r. spółka Polnord wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko m.st. Warszawa, w którym dochodzi 140 mln zł odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku niestosowania się przez m.st. Warszawa do zapadłych prawomocnych wyroków sądów administracyjnych, które jednoznacznie uznały prawo Polnord do odszkodowania za drogi publiczne w Wilanowie. Ponadto także w dniu 28 czerwca 2013 r. Polnord SA (poprzez spółkę zależną Surplus Sp. z o.o. SKA) złożył do Prezydenta m.st. Warszawy nowy wniosek o podjęcie rokowań w sprawie wypłaty 182 mln zł odszkodowania za drogi publiczne w Wilanowie o łącznej powierzchni 10 ha.

Polnord SA od 2009 roku pozostaje w sporze prawym z m.st. Warszawa w sprawie odszkodowania za przejęcie przez Miasto własności gruntów wydzielonych pod drogi publiczne na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie. Prezydent m. st. Warszawy oraz - jako organ odwoławczy - Wojewoda Mazowiecki wydali wówczas decyzje odmawiające wypłaty należnych Spółce odszkodowań twierdząc, że są nienależne. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05.06.2012 r., poprzedzony orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21.12.2010 r. jednoznacznie stwierdza, iż roszczenia Polnord z tytułu odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę dróg publicznych są w pełni zasadne, gdyż w wyniku decyzji podziałowych w 2009 roku zgodnie z prawem własność gruntów w pasach dróg publicznych z mocy prawa przeszła na m.st Warszawa, czyli w konsekwencji Polnord został wówczas tej własności pozbawiony, co zawsze powinno odbyć się za odszkodowaniem.

Precedens sprawy dotyczy ok. 32,6 ha gruntów będących własnością Polnord, które to grunty zgodnie z planem miejscowym położone są w granicach dróg publicznych w Wilanowie, i za które to grunty należy się Polnord odszkodowanie. Roszczenia te zostały przez Polnord podzielone na trzy części. Dwa pierwsze roszczenia odszkodowawcze dotyczące ok. 22,6 ha gruntów Polnord zbył do Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA w 2011 i 2012 roku. O trzecią część roszczenia za 10 ha Polnord upomniał się w zeszły piątek. Wysokość tego odszkodowania została oszacowana przez licencjonowanego rzeczoznawcę na ok. 182 mln zł. Spółka nie wyklucza, iż również tę wierzytelność będzie chciała sprzedaż inwestorowi finansowemu.

Ponadto konsekwencją rażąco niezgodnych z prawem decyzji odmawiających Spółce wypłaty należnego odszkodowania za gruntu Spółki wydzielone pod drogi publiczne była konieczność pozyskania przez Polnord środków na finansowanie działalności z innych źródeł. Wobec braku wpływów z należnych Spółce odszkodowań, Spółka zmuszona była finansować bieżącą działalność inwestycyjną poprzez finansowanie dłużne, a następnie ponosić koszty finansowe związane z obsługą tego zadłużenia. Co więcej, ze względu na opóźniające się rozstrzygnięcie sporu Spółka sprzedała na rzecz Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA wierzytelność wobec Miasto za kwotę istotnie niższą niż należne Spółce odszkodowanie. Według analiz przeprowadzonych przez Zarząd minimalne szkody finansowe Spółki wynikające z wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych sięgają 140 mln zł.

Jesteśmy głęboko rozczarowani postawą przedstawicieli m. st. Warszawy. Pomimo usilnych starań i dobrej woli z naszej strony, jak również ze strony Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA, nie tylko nie widzimy chęci współpracy ze strony Miasta, ale wręcz spotykamy się z próbami dalszego opóźniania rozstrzygnięcia sporu i wypłaty należnego odszkodowania, pomimo prawomocnych wyroków sądów. Działania, a raczej zaniechania, ze strony władz Miasta, jako stojące w sprzeczności z prawem i prawomocnymi wyrokami sądów, w istotny sposób naruszają interesy Spółki. Nie możemy postąpić inaczej jak tylko tego interesu Polnord bronić – powiedział Piotr Wesołowski, prezes Zarządu Polnord SA.

Wybrane mieszkania
Dodane do porównania 0 Porównaj Ostatnio oglądane mieszkania
Brak ostatnio przeglądanych mieszkań.